Từ 01/06/2015 Sẽ Có Thêm Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao

Ngày 24/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật tổ chức Toà án nhân dân mới. Luật này gồm 11 Chương, 98 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2015, trừ một số Điều Khoản có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2015. Dưới đây là một số điểm mới đáng chú ý của Luật này như sau:

Thứ nhất, bổ sung cấp tòa án mới trong hệ thống Tòa án nhân dân.

Điều 3 của Luật quy định về tổ chức Tòa án nhân dân (“TAND”) bao gồm: TAND tối cao; TAND cấp cao; TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (và tương đương) và Tòa án quân sự. Các TAND được tổ chức độc lập theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính. Luật mới quy định thêm Tòa gia đình và người chưa thành niên để giải quyết các vụ việc có liên quan đến người chưa thành niên.

Thứ hai, TAND có thể tự kiểm tra, xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ.

Luật mới bổ sung quy định TAND có quyền thu thập, bổ sung chứng cứ khi xét thấy cần thiết theo trình tự, thủ tục do Bộ luật Tố tụng hình sự quy định. Quy định này đảm bảo việc Tòa án sẽ áp dụng mọi biện pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, phù hợp với tinh thần của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Thứ ba, nâng điều kiện bổ nhiệm thẩm phán và kéo dài nhiệm kỳ thứ hai của Thẩm phán.

Người muốn được bổ nhiệm làm Thẩm phán ngoài những điều kiện như trước đây còn phải có thêm điều kiện đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán, có thời gian làm công tác pháp luật từ 05 năm trở lên (thay vì 04 năm như trước đây)Thẩm phán sơ cấp và Thẩm phán trung cấp muốn được bổ nhiệm vào ngạch Thẩm phán cao hơn phải trải qua kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán. Nhiệm kỳ đầu của thẩm phán là 05 năm, trường hợp được bổ nhiệm lại hoặc bổ nhiệm vào ngạch thẩm phán khác thì nhiệm kỳ tiếp theo là 10 năm.

Thứ tư, TAND không quản lý Hội thẩm.

Luật mới không quy định việc Tòa án quản lý Hội thẩm mà Hội thẩm được tổ chức thành Đoàn Hội thẩm. Đoàn Hội thẩm hoạt động theo quy chế do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành. Quy định này nhằm đảm bảo việc thực hiện quyền tư pháp và quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động xét xử.

Ngoài ra, Luật mới còn quy định TAND tối cao không thực hiện nhiệm vụ xét xử phúc thẩm mà chỉ thực hiện nhiệm vụ giám đốc việc xét xử của các Tòa án khác; quyết định của giám đốc thẩm, tái thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao là quyết định cao nhất, không bị kháng nghị.

Luật mới này thay thế Luật tổ chức TAND 2002, các Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân 2002, sửa đổi 2011, Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự 2002.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về văn bản này, xin liên hệ với chúng tôi qua email: info@smic.org.vn