Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

  1. Thẩm quyền xét duyệt hồ sơ:

– Kể từ khi nhận đủ hồ sơ, trong thời gian 5 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho chủ cơ sở bằng văn bản trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ.

 

– Tính từ thời điểm nhận được hồ sơ không hợp lệ, nếu quá 60 ngày mà chủ nhà hàng không hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ theo đúng yêu cầu hoặc không có phản hồi thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành hủy bỏ hồ sơ.

 

 

  1. Thẩm định cơ sở:

– Trong thời gian 10 ngày làm việc, sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định cơ sở. Phải có văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền thẩm định cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới.

 

– Đoàn thẩm định cơ sở (TĐCS) gồm có:

 

+ Đoàn TĐCS gồm từ 3 thành viên đến 5 thành viên, trong đó tương ứng phải có tối thiểu 1 thành viên đến 2 thành viên làm công tác về ATTP.

+ Đoàn TĐCS do cơ quan được ủy quyền thẩm định hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ra quyết định thành lập;

+ Kết quả thẩm định cơ sở do trưởng Đoàn TĐCS chịu trách nhiệm.

 

– Nội dung thẩm định cơ sở:

 

– Thẩm định điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm nhà hàng với hồ sơ theo quy định và lập Biên bản thẩm định.

– Thẩm định tính pháp lý và đối chiếu thông tin của hồ sơ xin cấp GCN theo quy định với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở.

 

  1. Cấp Giấy chứng nhận:

– Trong trường hợp nhà hàng chưa đủ điều kiện ATTP và đang phải chờ để hoàn thiện, biên bản cần ghi rõ ràng và chính xác thời gian cũng như nội dung hoàn thiện, tuy nhiên không được quá 15 ngày.

 

Khi nhà hàng có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các điều kiện và yêu cầu về ATTP của Đoàn thẩm định lần trước thì đoàn thẩm định có trách nhiệm tổ chức thẩm định lại.

 

– Trong trường hợp cơ sở không đáp ứng đầy đủ các điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm nhà hàng theo quy định, căn cứ vào biên bản thẩm định điều kiện ATTP, Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý ATTP trực tiếp của địa phương để giám sát đồng thời yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận. Để được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định cơ sở phải nộp lại hồ sơ.

 

– Trong điều kiện đáp ứng đầy đủ vệ sinh an toàn thực phẩm nhà hàng theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

 

Hướng dẫn xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 

1)         Trình tự thực hiện xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

– Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật;

– Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương. Thời gian nộp hồ sơ trong giờ hành chính vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;

– Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp;

– Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương. Thời gian trong giờ hành chính vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

 

2)         Cách thức thực hiện xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Sở Công Thương.

 

3)         Thành phần, số lượng hồ sơ giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất thực phẩm;

– Bảng thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bi, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm;

– Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thực về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất do cơ quan có thẩm quyền được Bộ Công Thương chỉ định cấp theo quy định;

– Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận sửa khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất do cơ quan y tế cấp quyận/huyện cấp theo quy định.

– Số lượng hồ sơ: 02 (Hai) bộ.

 

4)         Thời hạn giải quyết xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

5)         Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia sản xuất thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương trên địa bàn.

 

6)         Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương;

– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ thục hành chính: Sở Công Thương.

 

7)         Kết quả thực hiện thủ tục hành chính xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

 

8) Lệ phí xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

Theo Quyết định 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính.

– Mức thu phí thẩm định:

 

+ Cơ sở có sản lượng nhỏ hơn 20 tấn/năm: 200.000 đồng;

 

+ Cơ sở có sản lượng từ 20 đến nhỏ hơn 100 tấn/năm: 300.000 đồng;

 

+ Cơ sở có sản lượng từ 100 đến nhỏ hơn 500 tấn/năm:400.000 đồng;

 

+Cơ sở có sản lượng từ 500 đến nhỏ hơn 1000 tấn/năm:500.000 đồng

 

+ Cơ sở có sản lượng hơn 1000 tấn/năm trở lên: 500.000 đồng (cứ tăng thêm 20 tấn/năm cộng thêm 100.000 đồng).

 

– Mức thu lệ phí cấp Giấy phép: 50.000 đồng/Giấy phép.

 

9)         Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu quy định);

– Bảng thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bi, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu quy định).

 

10)       Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

– Điều kiện về chủ thể kinh doanh: Là thương nhân có đăng ký sản xuất thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý ngành công thương trên địa bàn;

– Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con người: theo quy định hiện hành của pháp luật.

 

11)       Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

– Luật Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

– Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

– Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ Công Thương Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý Bộ Công Thương;

– Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.