Thương Mại Quốc Tế

Với khả năng ngoại ngữ, kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm hành nghề nhiều năm về luật, chính sách và thông lệ trong thương mại quốc tế, SMiC tự tin cung cấp cho khách hàng những tư vấn sát thực và hiệu quả nhất để giải quyết các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực thương mại quốc tế.

Các tư vấn của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn pháp luật và thông lệ áp dụng đối với các giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế, các hoạt động trung gian thương mại trong thương mại quốc tế như đại lý, gia công, ủy thác, các hoạt động thanh toán quốc tế, vận tải và kho vận quốc tế, các hoạt động nhượng quyền thương mại, đầu tư ra nước ngoài, cung cấp dịch vụ xuyên biên giới;
  • Tư vấn soạn thảo các hợp đồng trong thương mại quốc tế; thay mặt và/hoặc cùng với khách hàng tham gia quá trình đàm phán và ký kết các hợp đồng này;
  • Tư vấn soạn thảo các hồ sơ tài liệu mà pháp luật trong nước và quốc tế yêu cầu phải có, thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài và Việt Nam để xin các chấp thuận cần thiết cho các giao dịch thương mại quốc tế;
  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong quá trình giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế tại Tòa án hoặc Trung tâm Trọng tài có thẩm quyền;
  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng và các hiệp hội ngành hàng trong việc khởi xướng và quá trình điều tra các vụ kiện chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ.