Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 (“Thông Tư 78”) hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02/8/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trở đi, thay thế Thông tư số 123/2012/TT-BTC.

Thông tư này gồm 7 Chương, 24 Điều, có những nội dung cơ bản nằm ở Chương 2 đến Chương 6, gồm các vấn đề:

 • Chương II. PHƯƠNG PHÁP VÀ CĂN CỨ TÍNH THUẾ
 • Chương III. NƠI NỘP THUẾ
 • Chương IV. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN
 • Chương V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN
 • Chương VI. ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Những nội dung cơ bản của Thông Tư 78 có những điểm cần lưu ý như sau:

 1. Thuế suất 1% đối với một số trường hợp

Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thì kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

– Dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5% (Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật là 2%).

– Kinh doanh hàng hóa: 1%

– Hoạt động khác: 2%.

(Khoản 5 Điều 3)

 1. Áp dụng mức thuế suất 20% từ 01/01/2016 đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản và dự án khác

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, dự án đầu tư, quyền tham gia dự án đầu tư, quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 22% (từ ngày 01/01/2016 thuế suất là 20%).

Thu nhập doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10%.

(Đoạn 4 Khoản 2 Điều 4 và Khoản 2 Điều 17)

 1. Bù trừ lỗ – lãi trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh.

(Đoạn 5 Khoản 2 Điều 4)

 1. Chuyển lỗ trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Đối với số lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) của các năm 2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ thì doanh nghiệp phải chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư, nếu chuyển không hết thì được chuyển vào thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác) từ năm 2014 trở đi.

(Đoạn 6 Khoản 2 Điều 4)

 1. Xác định doanh thu đối với hoạt động kinh doanh sân gôn

Doanh thu đối với hoạt động kinh doanh sân gôn là tiền bán thẻ hội viên, bán vé chơi gôn và các khoản thu khác trong kỳ tính thuế, doanh thu này được xác định như sau:

– Đối với hình thức bán vé và bán thẻ chơi gôn theo ngày, doanh thu kinh doanh sân gôn làm căn cứ xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp là số tiền thu được từ bán vé, bán thẻ và các khoản thu khác phát sinh trong kỳ tính thuế.

– Đối với hình thức bán vé, bán thẻ hội viên loại thẻ trả trước cho nhiều năm, doanh thu làm căn cứ xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp của từng năm là số tiền bán thẻ và các khoản thu khác thực thu được chia cho số năm sử dụng thẻ hoặc xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

(Điểm g Khoản 3 Điều 5)

 1. Điều kiện các khoản chi được khấu trừ

Thông tư quy định các khoản chi có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, cụ thể như sau:

– Đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

– Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt.

(Điểm c Khoản 1 Điều 6)

 1. Đa số các DN được giảm thuế suất thuế TNDN còn 20% từ ngày 01/01/2014

Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi.

Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp) hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam từ 32% đến 50%.

(Điều 11)

Trên đây là những nội dung cơ bản của Thông Tư 78 của Bộ Tài chính về thuế TNDN.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về văn bản này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@smic.org.vn.