Tháng 10 năm 2004 xuất bản cuốn sách: Thống nhất, phân công và phối hợp quyền lực Nhà nước Việt Nam

Tháng 10 năm 2004 xuất bản cuốn sách: Thống nhất, phân công và phối hợp quyền lực Nhà nước Việt Nam

Luật sư, Tiến sỹ Lê Quốc Hùng – Phó trưởng Văn phòng Luật sư SMIC

Cuốn sách do Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản tháng 10 năm 2004 gồm 243 trang bao gồm các phần sau:

Lời giới thiệu

Chương I: Sự thống nhất, phân công và phối hợp trong tổ chức quyền lực nhà nước – cơ sở lý luận và pháp lý

Chương II: Thực tiễn tổ chức nhà nước theo nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất, có sự phân công và phối hợp tại Việt Nam

Chương III: Hoàn thiện cơ chế thực hiện nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp

Kết luận

(Theo SMiC)