Tái Cấu Trúc & Phá Sản DN

Trong những năm gần đây, hoạt động đầu tư của nhiều doanh nghiệp trên thị trường được thực hiện một cách đa dạng về quy mô, loại hình, lĩnh vực, ngành nghề. Cơ cấu tổ chức và kinh doanh của doanh nghiệp thường khá phức tạp, không hiệu quả. Tái cấu trúc doanh nghiệp, hay tái cơ cấu mô hình tổ chức và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn về tái cấu trúc của SMiC sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá lại toàn bộ hiện trạng cấu trúc tổ chức và kinh doanh của mình, trên cơ sở đó giúp doanh nghiệp tổ chức lại, cơ cấu lại tổ chức và các hoạt động kinh doanh của mình một cách hiệu quả hơn.

Trong một số trường hợp tái cơ cấu, doanh nghiệp có thể tính đến việc xin phá sản tự nguyện toàn bộ hay một công ty con trực thuộc. Các dịch vụ của SMiC sẽ giúp các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục này một cách bài bản, đúng pháp luật và có lợi nhất cho doanh nghiệp.

Các tư vấn tái cơ cấu của chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn và tổ chức đánh giá lại cơ cấu tổ chức và kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp;
 • Tư vấn các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, bao gồm cả sắp xếp lại các công ty thành viên, công ty liên kết;
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục các thủ tục pháp lý, hành chính liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại các doanh nghiệp;
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý để chuyển đổi hình thức doanh nghiệp;
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đối cơ cấu sở hữu của các doanh nghiệp;
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến thay đổi cấu trúc các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Các tư vấn phá sản doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm:

 • Chuẩn bị hồ sơ xin phá sản doanh nghiệp trong trường hợp phá sản tự nguyện;
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ pháp lý khiếu nại quyết định mở thủ tục phá sản của tòa án trong trường hợp phá sản bắt buộc;
 • Hỗ trợ pháp lý trong việc xây dựng các phương án phục hồi hoạt động kinh doanh (nếu có);
 • Tư vấn xử lý các khoản nợ, xử lý tài sản doanh nghiệp;
 • Tư vấn các hoạt động của doanh nghiệp có thể bị cấm hoặc hạn chế kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản;
 • Xử lý các tranh chấp với bất kỳ bên thứ ba nào trong thời gian doanh nghiệp thực hiện các thủ tục phá sản;
 • Đại diện cho khách hàng làm việc với tòa án, chủ nợ và các bên thứ ba trước và sau khi nhận được quyết định mở thủ tục phá sản.