Sẽ Có Thêm Viện Kiểm Sát Nhân Dân Cấp Cao, Kiểm Sát Viên Cấp Cao và Kiểm Tra Viên

Ngày 24/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (“VKSND”) mới. Luật này gồm 6 Chương, 101 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2015, trừ một số Điều Khoản có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2015. Dưới đây là một số điểm mới đáng chú ý của Luật này như sau:

Thứ nhất, bổ sung thêm thẩm quyền, mở rộng phạm vi điều chỉnh về chức năng thực hành quyền công tố

Luật tổ chức VKSND năm 2014 quy định VKSND được bổ sung các công tác về thống kê tội phạm; xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; Đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế và các công tác khác để xây dựng Viện kiểm sát nhân dân.

Hoạt động của VKSND cũng được mở rộng phạm vi điều chỉnh về chức năng thực hành quyền công tố bắt đầu từ khi giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Thứ hai, sẽ có thêm VKSND cấp cao trong hệ thống tổ chức của VKSND.

Tương ứng với hệ thống tổ chức của Tòa án nhân dân, hệ thống tổ chức của VKSND cũng có 04 cấp là: VKSND tối cao; VKSND cấp cao; VKSND tỉnh và VKSND cấp huyện. VKSND cấp cao là cấp tổ chức thay cho Viện kiểm sát phúc thẩm hiện nay, nhưng được mở rộng về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các vụ án trong lĩnh vực hình sự, hành chính, các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

Thứ ba, bổ sung ngạch Kiểm sát viên cấp cao và Kiểm tra viên

Kiểm sát viên được bổ nhiệm theo 04 ngạch: Kiểm sát viên VKSND tối cao, Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp và Kiểm sát viên sơ cấp. Nhiệm kỳ của Kiểm sát viên được bổ nhiệm lại hoặc nâng ngạch thì thời hạn được tăng lên 10 năm (thay vì 5 năm như trước);  Áp dụng hình thức thi tuyển vào các ngạch Kiểm sát viên (trừ Kiểm sát viên VKSND tối cao).

Ngoài ra, Luật còn quy định Kiểm tra viên là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật và có chức danh tư pháp, giúp Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Viện trưởng VKSND. Kiểm tra viên có các ngạch: Kiểm tra viên, Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp.

 

Trên đây là một số điểm mới đáng chú ý của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về văn bản này, xin liên hệ với chúng tôi qua email: info@smic.org.vn