Một Số Thay Đổi Về Án Phí, Tạm Ứng Án Phí Trong Vụ Án Hành Chính

Ngày 15/01/2015, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐTP về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/6/2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2015.

Trong đó, có các điểm đáng chú ý như sau:

Thứ nhất: Thay đổi quy định về nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm trong vụ án hành chính

Từ ngày 01/3/2015, người khởi kiện có yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản vẫn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm nếu yêu cầu của họ không được Tòa án chấp nhận thay vì quy địnhkhông phải nộp án phí trong trường hợp yêu cầu của họ theo quy định của pháp luật.

Thứ hai: Loại bỏ trách nhiệm giải thích của Tòa án trong vụ án hành chính

Nghị quyết số  02/2015/NQ-HĐTP cũng đã loại bỏ trách nhiệm Tòa án trong việc giải thích cho người khởi kiện về những yêu cầu bồi thường thiệt hại những khoản không phù hợp dẫn đến phải chịu án phí nếu yêu cầu đó không được Tòa án chấp nhận.

Thứ ba: Bổ sung trường hợp sung tiền tạm ứng án phí vào công quỹ Nhà nước

Ngoài các trường hợp sung tiền tạm ứng án phí vào công quỹ Nhà nước đã được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP, thì số tiền tạm ứng án phí đã nộp còn được sung vào công quỹ Nhà nước trong trường hợp Người bị kiện hủy bỏ quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh hoặc chấm dứt hành vi hành chính bị khởi kiện và người khởi kiện đồng ý rút đơn khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập đồng ý rút yêu cầu.

Trên đây là những nội dung mới đáng chú ý của Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐTP.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về văn bản này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@smic.org.vn