Một số điểm mới trong việc thu thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 18/06/2014 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó, có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

Thông tư quy định đối với các khoản chi có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, cụ thể như sau:

  • Đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
  • Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng đã làm rõ hơn các khoản thu nhập được miễn thuế từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi  trồng thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã,….Đồng thời có thêm một số khoản thu nhập được miễn thuế được quy định mới như thu nhâp từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên, thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa.

Mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp kể từ 01/01/2014 sẽ là 22%, trừ các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi hoặc mức thuế suất khác như là:

  • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%
  • Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam từ 32% đến 50%

Kể từ ngày 01/01/2016, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp giảm xuống còn 20% đối với các trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22%.

Trường hợp doanh nghiệp bán toàn bộ Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản và kê khai theo tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài ra, Thông tư đã quy định chi tiết những trường hợp dự án đầu tư mở rộng được áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mở rộng trước thời điểm ngày 01/01/2014 và đưa dự án đầu tư mở rộng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh doanh thu kể từ ngày 01/01/2014, nếu dự án đầu tư mở rộng này thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP thì được hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Thông tư 78/2014/NĐ-CP sẽ có hiệu lực kể từ ngày 02/08/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trở đi, thay thế cho Thông tư 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.