Hướng Dẫn Chế Độ Quản Lý, Sử Dụng Và Trích Khấu Hao Tài Sản Cố Định

Theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, các tài sản có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên mới được xác định là tài sản cố định và thực hiện trích khấu hao. Trước đây, tại Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2013 của Bộ Tài chính

Thông tư lần này đã thắt chặt các trường hợp tài sản cố định không phải trích khấu hao. Trong đó, quyền sử dụng đất đối với nhà và đất trong trường hợp mua lại đất và nhà ở được nhà nước cấp quyền sử dụng đất lâu dài không thuộc trường hợp không phải trích khấu hao. Riêng đối với TSCĐ là quyền sử dụng đất, phải đáp ứng được điều kiện là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.