Ban Giám Đốc

Vũ Đặng Hải Yến

                                                        Giám Đốc -TS.Luật Sư

Trần Hồng Phúc

                                         Chủ Tịch HĐTV – Phó Giám Đốc – Luật Sư

Nguyễn Thị Hồng Nhung

                                                   Phó Giám Đốc – ThS.Luật Sư

Lương Thị Hồng Nhung

                                                   Phó Giám Đốc – ThS.Luật Sư

luật sư chính

Ngô Thị Thu Hằng

                                                                   Luật Sư

Trần Thị Hồng Nhung

                                                                     Luật Sư

Đặng Thị Liễu

                                                                      Luật Sư

Nguyễn Anh Thư

                                                                      Luật Sư

trợ lý luật sư

Tạ Thị Thanh Hằng

                                                                Trợ lý Luật Sư

Đào Thị Lâm Anh

                                                               Trợ lý Luật Sư

Nguyễn Thị Lan Phương

                                                                 Trợ lý Luật Sư

Chuyên Gia cao cấp

Nguyễn Thu Hiền

                                                          Chuyên Gia Cao Cấp

Nguyễn Thị Yến

                                                          Chuyên Gia Cao Cấp

Đào Ánh Tuyết

                                                           Chuyên Gia Cao Cấp

Nhân viên công ty

Nguyễn Phương Thảo

                                                                   Nhân Viên

Nguyễn Thị Thao

                                                                  Nhân Viên

Nguyễn Thị Lương

                                                                   Nhân Viên

Lê Hồng Phúc

                                                                  Nhân Viên