ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CÔNG CHỨNG 2014

Luật Công chứng 2014 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua vào ngày 20/06/2014 (“LCC 2014”), có hiệu lực vào ngày 01/01/2015 và thay thế cho Luật Công chứng 2006.

LCC 2014 có một số quy định mới như sau:

–      Về phạm vi công chứng: LCC 2014 đã mở rộng phạm vi công chứng tại Khoản 1 Điều 2 LCC 2014. Theo đó, bên cạnh việc chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch, công chứng viên còn công nhận tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại. Ngoài ra, việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản thuộc nhiệm vụ của công chứng viên và theo đó, cũng nằm trong phạm vi công chứng theo Điều 78 LCC 2014.

–      Về công chứng viên: LCC 2014 đã quy định rõ hơn về địa vị pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của công chứng viên. Đồng thời, LCC 2014 quy định chặt chẽ hơn về tiêu chuẩn công chứng viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên. Cụ thể, LCC 2014 đã quy định thời gian đào tạo nghề công chứng là mười hai tháng; người được miễn đào tạo nghề công chứng vẫn phải tham gia khóa bồi dưỡng trước khi đề nghị bổ nhiệm, được giảm một nửa thời gian tập sự và cũng phải tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng; bổ sung quy định về bổ nhiệm lại.

–      Về thành lập tổ chức hành nghề công chứng: LCC 2014 tiếp tục có các quy định nhằm khuyến khích phát triển Văn phòng công chứng theo định hướng xã hội hóa. Theo đó, Văn phòng công chứng phải do hai công chứng viên trở lên thành lập, được tổ chức và hoạt động hoạt động theo quy định của LCC 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đối với loại hình công ty hợp danh. Tên gọi của Văn phòng được đặt theo họ, tên của công chứng viên Trưởng Văn phòng hoặc một công chứng viên hợp danh. Văn phòng công chứng có quyền thuê công chứng viên làm việc theo hợp đồng, được chuyển nhượng, hợp nhất, sáp nhập. Tổ chức hành nghề công chứng có quyền cung cấp dịch vụ công chứng ngoài ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước, có quyền ký hợp đồng với công chứng viên. Ngoài ra, trong trường hợp không cần thiết phải duy trì Phòng công chứng, UBND tỉnh quyết định chuyển Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng hoặc giải thể Phòng công chứng.

–     Về quản lý nhà nước: LCC 2014 phân định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về công chứng phù hợp với nhiệm vụ được giao trong các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. Nhiệm vụ quản lý được phân cấp phù hợp cho địa phương, tăng cường trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Sở Tư pháp trong việc giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý hoạt động công chứng trên địa bàn.

Như vậy, LCC 2014 đã góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Công chứng 2006, tạo cơ sở pháp lý cho bước phát triển mới của hoạt động công chứng theo chủ trương xã hội hóa. Qua đó, các quy định của LCC 2014 đã nâng cao chất lượng cũng như tính bền vững của hoạt động công chứng và từng bước phát triển nghề công chứng Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về văn bản này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@smic.org.vn.