Cuốn sách “Xã hội hóa giáo dục – nhìn từ góc độ pháp luật”

Cuốn sách “Xã hội hóa giáo dục – nhìn từ góc độ pháp luật”

Luật sư, Tiến sỹ Lê Quốc Hùng đã viết cuốn sách “Xã hội hóa giáo dục – nhìn từ góc độ pháp luật” do Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản tháng 11 năm 2004.

Cuốn sách có 309 trang gồm :

Lời Nhà xuất bản

Lời tác giả

Chương I: Khái quát về xã hội hóa giáo dục

Chương II: Một số vấn đề về quản lý nhà nước đối với xã hội hóa giáo dục

Chương III: Góp phần hoàn thiện pháp luật về xã hội hóa giáo dục

Chương IV: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo

Và phần Phụ lục với một số văn bản pháp luật về giáo dục.

(Theo SMiC)