Bỏ Tờ Khai Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Tạm Tính Quý

Ngày 01 tháng 10 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế như Nghị định 218/2013/NĐ-CP, Nghị định 209/2013/NĐ-CP, Nghị định 65/2013/NĐ-CP và Nghị định 83/2013/NĐ-CP. Nghị định 91/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý như sau:

Thứ nhất: Đối với nội dung thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định 91/2014/NĐ-CP quy định miễn thuế trong thời hạn thực hiện hợp đồng nhưng tối đa 03 năm đối với thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; tối đa 05 năm đối với thu nhập từ bán sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam, tính từ ngày có doanh thu; miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp.

Các khoản chi phúc lợi người lao động được nhận trực tiếp và doanh nghiệp có hóa đơn, chứng từ với tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế trong năm tính thuế sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Thứ hai: Đối với nội dung thuế Thu nhập cá nhân, khoản lợi ích người lao động nhận được về nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại nơi có điều kiện khó khăn hoặc xây cho người làm việc tại khu công nghiệp không bị xem là thu nhập chịu thuế.

Thứ ba: Đối với các thủ tục về thuế, Nghị định bổ sung quy định thời gian nộp thuế tại Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013. Theo đó, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. Như vậy, Nghị định 91/2014/NĐ-CP đã bãi bỏ “Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý”.

Nghị định 91/2014/NĐ-CP cũng quy định đơn giản thủ tục trong trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, cụ thể: doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh không cần có văn bản đề nghị gửi cơ quan thuế mà chỉ cần gửi văn bản đề nghị đến sở kế hoạch đầu tư nơi đăng ký kinh doanh. Ngược lại, khi thông báo hoạt động trở lại cũng vậy.

Trên đây là những nội dung đáng lưu ý của Nghị định 91/2014/NĐ-CP.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về văn bản này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@smic.org.vn